top of page

דו"חות ועדת החקירה האזרחית

דו"ח סיכום ביניים מרץ 2021

ביניים4.jpg

דו"ח חשיפה של תופעות הלוואי הקשורות לחיסון הקורונה, אפריל  - 2021

לוואי אפריל.jpg

English Adverse Events Table
April 2021

אנגלית תמונה 25.4.21.jpg
bottom of page